Regulamin zajęć muzycznych Smart Kids prowadzonych w Łapach
1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz , zwany dalej Smart Kids z siedzibą w Białymstoku przy ulicy E.Orzeszkowej 32 lok.409
2. Zajęcia odbywają się w Łapach pod adresem Żwirki i Wigury 28
3. Smart Kids zobowiązuje się do przeprowadzenia 12 zajęć muzycznych dla dzieci
4. Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną pod numerem telefonu 607-988-776 lub elektroniczną pod adresem info@smart-kids.pl
5. O przydziale do grupy decyduje kolejność zgłoszeń
6. W grupie może być maksymalnie 12 dzieci
7. Opłata za cykl 12 zajęć wynosi 300 złotych
8. Opłaty można dokonać jedynie gotówką przed pierwszymi zajęciami, rozpoczynającymi cykl
9. Opłata za cykl nie podlega zwrotowi
10. W czasie cyklu możliwe jest odrobienie 2 nieobecności na zajęciach podczas dwóch dodatkowych terminów
11. Odrabianie zajęć jest możliwe w zaproponowanych przez prowadzącego terminach
12. Zajęcia trwają 30 minut
13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni
14. Smart Kids ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia oraz rażącego zachowania rodzica lub dziecka, mogącego zagrażać interesom innych uczestników
15. Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych
16. Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia
17. Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą
18. Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 8 osób
19. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej
20. Rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na zajęciach
21. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
22. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej
23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
24. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie podane do wiadomości
04 lutego 2020