gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11071295654/6gU_CL-o0dsYEKahmp8p'}); function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/f_2LCPuq09sYEKahmp8p', 'event_callback': callback }); return false; } gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/A3AhCNG46JAZEKahmp8p', 'transaction_id': '' });

Regulamin zajęć muzycznych Smart Kids prowadzonych w Łapach

1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz , zwany dalej Smart Kids z siedzibą w Białymstoku przy ulicy E.Orzeszkowej 32 lok.409

2. Zajęcia odbywają się w Łapach pod adresem Żwirki i Wigury 28

3. Smart Kids zobowiązuje się do przeprowadzenia 12 zajęć muzycznych dla dzieci

4. Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną pod numerem telefonu 607-988-776 lub elektroniczną pod adresem info@smart-kids.pl

5. O przydziale do grupy decyduje kolejność zgłoszeń

6. W grupie może być maksymalnie 12 dzieci

7. Opłata za cykl 12 zajęć wynosi 300 złotych

8. Opłaty można dokonać jedynie gotówką przed pierwszymi zajęciami, rozpoczynającymi cykl

9. Opłata za cykl nie podlega zwrotowi

10. W czasie cyklu możliwe jest odrobienie 2 nieobecności na zajęciach podczas dwóch dodatkowych terminów

11. Odrabianie zajęć jest możliwe w zaproponowanych przez prowadzącego terminach

12. Zajęcia trwają 30 minut

13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

14. Smart Kids ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia oraz rażącego zachowania rodzica lub dziecka, mogącego zagrażać interesom innych uczestników

15. Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych

16. Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia

17. Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą

18. Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 8 osób

19. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej

20. Rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na zajęciach

21. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

22. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej

23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

24. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie podane do wiadomości

04 lutego 2020