Smart-Kids

                      tel. 607-988-776  e-mail: info@smart-kids.pl

Akademia Małego Muzyka

1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz

2. Zajęcia odbywają się w Białymstoku przy ul.Orzeszkowej 32 lok.409

3. Smart Kids Wojciech Mickiewicz zobowiązuje się do     przeprowadzenia   30 zajęć muzycznych w roku szkolnym z częstotliwością jeden raz w tygodniu

4.W razie zapotrzebowania istnieje możliwość przeprowadzenia

   60 zajęć w roku szkolnym z częstotliwością 2 razy w tygodniu

5.Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną pod            numerem telefonu 607-988-776   lub  elektroniczną pod adresem info@smart-kids.pl

6.Cena pojedynczych  zajęć "próbnych"wynosi 25 zł

7.Oplata roczna za 30 zajęć w roku szkolnym to 750 złotych

8. Istnieje możliwość zniżki w przypadku jednorazowej wpłaty za cały rok

    i zniżka dla rodzeństwa

9. Istnieje możliwość wpłat miesięcznych w kwocie 100 zł

    W przypadku, gdy suma wpłat miesięcznych (ostatnia wpłata 50 zł) zrówna się z kwotą   opłaty rocznej ( 750zł ) , a pozostaną jeszcze godziny zajęć do przeprowadzenia, będzie można uczestniczyć w zajęciach bez opłat

10. Zajęcia trwają 30 minut ( dzieci od 0 do 4 lat ) lub 40 minut

(dzieci 5-6 lat)

11.Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym, podając w tytule imię i nazwisko dziecka

nr rachunku 45 1950 0001 2006 0040 5807 0001

12.Nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach, możliwe jest natomiast odrabianie zajęć w innych grupach

13. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy

14. W przypadku rezygnacji z zajęć opłaconych z góry za cały rok, w momencie rozwiązania umowy anuluje się zastosowane zniżki

 

15.Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

 

16.Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych

17.Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia

18.Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą

19.Smart Kids zobowiązuje się do realizacji zajęć w grupach do 8 osób

20.Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 4 osób

21. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej

22.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

23.Wszelkie spory strony zobowiązują się roztrzygać na drodze polubownej

24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

25.Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie  podane do wiadomości

 

30 sierpnia 2018

 

 

 


                                     

Regulamin

Polityka prywatności

Gordonki  Białystok

 

KONTAKT:

ul.Orzeszkowej 32 lok.409

15-084 Białystok

tel.607-988-776

info@smart-kids.pl