Smart-Kids

                      tel. 607-988-776  e-mail: info@smart-kids.pl

Akademia Małego Muzyka

1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz

2. Zajęcia odbywają się w Białymstoku przy ul.Orzeszkowej 32 lok.409

3. Smart Kids Wojciech Mickiewicz zobowiązuje się do     przeprowadzenia   36 zajęć muzycznych w roku szkolnym z częstotliwością jeden raz w tygodniu w trzech cyklach po 12 zajęć w każdym cyklu

4.W razie zapotrzebowania istnieje możliwość przeprowadzenia

   60 zajęć w roku szkolnym z częstotliwością 2 razy w tygodniu

5.Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną pod            numerem telefonu 607-988-776   lub  elektroniczną pod adresem info@smart-kids.pl

6.Cena pojedynczych  zajęć "próbnych"wynosi 25 złotych

7. Oplata za cykl 12 zajęć wynosi 300 złotych

8. Karnet dla dziecka wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim

9. Istnieje możliwość zniżki w przypadku  rodzeństwa 

10. W czasie cyklu możliwe jest odrobienie zajęć, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona minimum do godziny 12.00 w dniu zajęć. Odrabianie zajęć jest możliwe w zaproponowanych przez prowadzącego terminach.

Zajęcia, które nie zostaną "odrobione" w danym cyklu nie mogą być przenoszone na kolejne cykle.     

11. Zajęcia trwają 30 minut ( dzieci od 0 do 4 lat ) lub 40 minut

(dzieci 5-6 lat)

12.Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym, podając w tytule imię i nazwisko dziecka

nr rachunku 45 1950 0001 2006 0040 5807 0001

13.Nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach, możliwe jest natomiast odrabianie zajęć w innych grupach

w ramach opłaconego cyklu

14.Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

 

15.Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych

16.Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia

17.Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą

18.Smart Kids zobowiązuje się do realizacji zajęć w grupach do 8 osób

19.Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 4 osób

20. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej

21.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

22.Wszelkie spory strony zobowiązują się roztrzygać na drodze polubownej

23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

24.Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie  podane do wiadomości

 

01 września 2019

 

 

 


                                     

Regulamin

Polityka prywatności

Gordonki  Białystok

 

KONTAKT:

ul.Orzeszkowej 32 lok.409

15-084 Białystok

tel.607-988-776

info@smart-kids.pl

Dane do przelewu:

Smart Kids Wojciech Mickiewicz

nr konta 45 1950 0001 2006 0040 5807 0001