gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11071295654/6gU_CL-o0dsYEKahmp8p'}); function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/f_2LCPuq09sYEKahmp8p', 'event_callback': callback }); return false; } gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/A3AhCNG46JAZEKahmp8p', 'transaction_id': '' });

Regulamin 

zajęć muzycznych Smart Kids

1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz

2. Zajęcia odbywają się w Białymstoku przy ul.E.Orzeszkowej 32 lok.409

3.Smart Kids Wojciech Mickiewicz zobowiązuje się do przeprowadzenia 36 zajęć muzycznych w roku szkolnym z częstotliwością jeden raz w tygodniu w trzech cyklach po 12 zajęć w każdym cyklu

4.W razie zapotrzebowania istnieje możliwość przeprowadzenia 60 zajęć w roku szkolnym z częstotliwością 2 razy w tygodniu

5.Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną pod numerem telefonu 607-988-776, elektroniczną

pod adresem info@smart-kids.pl lub przez formularz

6.Cena pojedynczych zajęć "próbnych" wynosi 35 złotych

7.Opłaty należy dokonać przelewem przed zajęciami

8.O przydziale do grupy decyduje kolejność wpłat

9.W grupie może być maksymalnie 10 dzieci, więc jeżeli wpłata wpłynie jako 11,12,13 itp., Smart Kids zwróci

pieniądze lub zaproponuje inny termin zajęć

10.Istnieje możliwość wpłaty za zajęcia gotówką, jeżeli będzie wolne miejsce w grupie

11. Oplata za cykl 12 zajęć wynosi 420 złotych

12. Karnet dla dziecka wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim

13. Istnieje możliwość zniżki w przypadku rodzeństwa

14. W czasie cyklu możliwe jest odrobienie 2 zajęć, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona minimum do godz. 12.00 w dniu zajęć

15. Jeżeli zajęcia odbywają się w godzinach porannych, nieobecność należy zgłosić w dniu poprzedzającym zajęcia

16 .Odrabianie zajęć jest możliwe w zaproponowanych przez prowadzącego terminach

17. Zajęcia, które nie zostaną odrobione w danym cyklu nie mogą być przenoszone na kolejne cykle

18. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, jeżeli nieobecność nie została wcześniej zgłoszona

19. Zajęcia trwają 30 minut ( dzieci od 0 do 4 lat ) lub 40 minut (dzieci 5-6 lat)

20. Opłat można dokonywać gotówką, blikiem na nr telefonu 607988776 lub przelewem bankowym, podając w tytule imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz dzień i godzinę zajęć

 na nr rachunku 40 1050 1823 1000 0092 7935 5565

21. Nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach, możliwe jest natomiast

Odrobienie dwóch nieobecności w innych grupach w ramach opłaconego cyklu

22. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

23. Smart Kids ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia oraz rażącego

zachowania rodzica lub dziecka, mogącego zagrażać interesom innych uczestników

24. Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych

25. Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia

26. Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą

27. Smart Kids zobowiązuje się do realizacji zajęć w grupach do10 osób

28. Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 4 osób

29. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych

prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych

( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego

danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun

jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej

30. Rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na zajęciach

31.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

32.Wszelkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej

33. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

34.Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie podane do wiadomości

 

01 lipca 2023