gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11071295654/6gU_CL-o0dsYEKahmp8p'}); function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/f_2LCPuq09sYEKahmp8p', 'event_callback': callback }); return false; } gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/A3AhCNG46JAZEKahmp8p', 'transaction_id': '' });

 

Regulamin zajęć muzycznych Smart Kids

 

1. Organizatorem zajęć jest Smart Kids Wojciech Mickiewicz

2. Zajęcia odbywają się w Białymstoku przy ul.E.Orzeszkowej 32 lok.409

3.Smart Kids Wojciech Mickiewicz zobowiązuje się do przeprowadzenia 36 zajęć muzycznych w roku szkolnym z częstotliwością jeden raz w tygodniu w trzech cyklach po 12 zajęć w każdym cyklu

4.W razie zapotrzebowania istnieje możliwość przeprowadzenia 60 zajęć w roku szkolnym z częstotliwością 2 razy w tygodniu

5.Zapisy uczestników odbywają się drogą ustną, telefoniczną

pod numerem telefonu 607-988-776,  elektroniczną pod adresem info@smart-kids.pl

lub poprzez formularz

6.Cena pojedynczych zajęć "próbnych" wynosi 30 złotych

7.Opłaty należy dokonać przelewem przed zajęciami

8.O przydziale do grupy decyduje kolejność wpłat

9.W grupie może być maksymalnie 8 dzieci, więc jeżeli wpłata wpłynie jako 9,10,11 itp., Smart Kids zwróci pieniądze lub zaproponuje inny termin zajęć

10.Istnieje możliwość wpłaty za zajęcia gotówką, jeżeli będzie wolne miejsce w grupie

11. Oplata za cykl 12 zajęć wynosi 360 złotych

12. Karnet dla dziecka wykupuje się na konkretny dzień i godzinę.

Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim

13. Istnieje możliwość zniżki w przypadku rodzeństwa

14. W czasie cyklu możliwe jest odrobienie 2 zajęć, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona minimum do godz. 12.00 w dniu zajęć

15. Jeżeli zajęcia odbywają się w godzinach porannych, nieobecność należy zgłosić w dniu poprzedzającym zajęcia

16 .Odrabianie zajęć jest możliwe w zaproponowanych przez prowadzącego terminach

17. Zajęcia, które nie zostaną odrobione w danym cyklu nie mogą być przenoszone na kolejne cykle

18. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, jeżeli nieobecność nie została wcześniej zgłoszona

19. Zajęcia trwają 30 minut ( dzieci od 0 do 4 lat ) lub 40 minut (dzieci 5-6 lat)

20. Opłat można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym, podając w tytule imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz dzień i godzinę zajęć

na nr rachunku 40 1050 1823 1000 0092 7935 5565

21. Nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w przypadku nieobecności na zajęciach, możliwe jest natomiast odrabianie zajęć w innych grupach w ramach opłaconego cyklu

22. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

23. Smart Kids ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieuregulowania opłaty za zajęcia lub rażącego zachowania rodzica lub dziecka, mogącego zagrażać interesom innych uczestników

24. Smart Kids zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych

25. Obowiązuje zmiana obuwia na miękkie lub brak obuwia

26. Przebieg zajęć może być fotografowany lub nagrywany wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą

27. Smart Kids zobowiązuje się do realizacji zajęć w grupach do 8 osób

28. Smart Kids przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spadku liczby uczestników poniżej 4 osób

29. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( Dz.U.2018 poz.1000 ). Rodzic lub opiekun ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcie. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, rodzic lub opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej

30. Rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na zajęciach

31.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

32.Wszelkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej

33. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

34.Wszelkie zmiany w Regulaminie będą bezzwłocznie podane do wiadomości

 

01 stycznia 2022